Cydem Kebab, restaurant à Bonson

Le restaurant Cydem Kebab propose ses services de restaurant à Bonson.

Adresse de Cydem Kebab

L'adresse du restaurant Cydem Kebab est :

17 avenue de la Mairie42160Bonson

Téléphone de Cydem Kebab :

Le numéro de téléphone de Cydem Kebab est le 0477556997.

Les horaires d'ouverture de Cydem Kebab sont :

Modifier ces horaires